و يک بغل کلمات روانه ات شدن و
بهار ثانيه هايت بهانه های من و
جواب تو غزلی با رديف (می خواهم
به اين همه ورق و خط جرقه ای زدن و...)
به خواب اين همه واژه هميشه می ريزد
گلی سياه و نبودت کنار يک کفن و
تفنگ در کلماتی شبيه( می ميرم )
و می کشم ته اين بيت يک گلنگدن و ...


محسن خوئینی

/ 0 نظر / 25 بازدید