قلم کنار تو افتاده لیقه خشک شده
حروف عشق به خط عتیقه خشک شده
دوباره زخم تو گل کرده دوم ماه است
زمان به روی دو و ده دقیقه خشک شده
کنار ینجرهای ماه می وزد ... داری
به سمت کوچه نگاه عمیق خشک شده
از آن قرار برای تو این فقط مانده است
گلی که بر سر جیب جلیقه خشک شده
هجوم خاطره ها... چشمهای تو بسته است
و دستهای تو روی شقیقه خشک شده
برای عشق ، تو سر مشق تازه می خواهی
قلم کنار تو افتاده لیقه خشک شده

نجمه زارع

/ 0 نظر / 20 بازدید